top of page

Autisme i skolen

I arbeidet med elever på autismespekteret er det avgjørende å utforske kreative tilnærminger for å skape et inkluderende og tilpasset læringsmiljø. Lærere spiller en nøkkelrolle i å skape undervisning som ikke bare støtter akademisk vekst, men også fremmer trivsel og sosial utvikling. Denne siden tar sikte på å utforske varierte strategier og tilpasninger skreddersydd for lærere som ønsker å berike undervisningen og styrke læringsopplevelsen for elever på autismespekteret

Tilrettelegging

 • Bruk av visuelle hjelpemidler som:

  • Timeplaner.

  • Steg-for-steg instruksjoner.

  • Tilpasse undervisningsmateriell for å imøtekomme individuelle læringsstiler.
    

 • Tidlig kommunikasjonsstøtte:

  • Bruk av symboler og alternativ/supplerende kommunikasjon (ASK) for bedre forståelse.
    

 • Struktur, forutsigbarhet, og visuell Støtte:

  • Autisme kan føre til forståelsesvansker.
   Struktur, forutsigbarhet, og visuell støtte er avgjørende for å redusere stress og hjelpe med forventningsavklaring.

    

 • Støtte for sosialt samspill:

  • Barn med ASD trenger hjelp og støtte for å lykkes i samhandling, spesielt med jevnaldrende.

  • Forklaring av usynlige regler i samspillet og leken er viktig.
    

 • Redusere sensoriske inntrykk:

  • Overstimulering av sensoriske inntrykk kan påvirke læringsmottakelighet og krever organisatoriske tiltak, som støyreduserende metoder og tilrettelegging av miljøet.
    

 • Bygge på interesser:

  • Kartlegging av interesser og kreativ tilnærming til læringsmål gjennom aktiviteter som engasjerer barnet eller eleven.
    

 • Spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp:

  • Elever som ikke har tilstrekkelig utbytte av ordinær opplæring har rett til spesialundervisning.
    

  • Barn under opplæringspliktig alder har rett til spesialpedagogisk hjelp ved behov.

Interessekartlegging

Bruk barnets interesser for å øke motivasjonen for læring og utvikling.

Dette gjelder fra tidlig alder og er spesielt viktig fordi personer med autismespekterforstyrrelser ofte søker mening og nytteverdi i oppgaver.

Målet er å skape motivasjon for læring ved å legge til rette for aktiviteter som gir livskvalitet basert på det barnet trives med.

Systematisk bruk av barnets interesser:

 1. Vær nysgjerrig.
  Ta nytte av barnets naturlige fokus for å støtte initiativ, språkutvikling, og sosial samhandling. 

Gode relasjoner for læring:

 1. Bygg funksjonelle relasjoner som grunnlag for tilfredsstillende læringsutbytte. Observer barnet i fri lek for å avdekke interesser. Prat med foresatte. 

Fremme sosialt samspill:

 1. Bruk av interesser for å lette kommunikasjon og engasjement i sosiale situasjoner. Finn felles interesser blant elevene. 

Fremme språkutvikling:

 1. Bruk barnets interesseområder i samtale for å styrke kommunikasjonsferdigheter.

Anerkjennelse og selvhevdelse:

 1. Barnet kan oppleve økt selvtillit og selvrespekt gjennom anerkjennelse av barnets interesser.

Inkludering og mangfold:

 1. Inkluderende læringsmiljø som fremhever mangfold og unike styrker.

Motivasjon til læring

 1. Finn læringsmål i interesser for å motivere i mindre populære fag.

Mestring og mening:

 1. Fokus på interesser kan bidra i å bygge grunnlag for fremtidige studier eller yrke.

Belønning og pauseaktiviteter:

 1. Bruk av interessebaserte belønningssystemer for å støtte deltakelse i mindre ønskede aktiviteter.

Trivsel reduserer stress:

 1. Tillat eleven å engasjere seg i interesser for å gjenfinne roen etter stressende situasjoner.

Glede og energi:

 1. Oppmuntre barnet til å utforske og mestre det det liker best.

Barn og unge med autisme møter utfordringer knyttet til språk, kommunikasjon, og sosialt samspill, som kan påvirke deres forståelse av situasjoner og forventninger.

 

Pedagogisk tilrettelegging fokuserer på å etablere en tydelig og stabil struktur i alle situasjoner for å gi barnet/ungdommen oversikt og forutsigbarhet.

 

Uavhengig av kognitiv fungering er struktur avgjørende for deltakelse i sosiale og faglige fellesskap for personer med autismespekterforstyrrelser.​

 1. Begrepet struktur:

  • Definert som rutiner, rekkefølger, eller et system som barn og unge med autisme kan gjenkjenne, noe som øker forståelsen for forventningene, reduserer stress, og øker sannsynligheten for mestring.
    

 2. Tydelig oversikt:

  • Nødvendig for å skape en opplevelse av struktur i hverdagen.

  • Visuell oversikt tilpasset individuelle forutsetninger, inkludert objekter, symboler, skrift eller taktile symboler for de med synsvansker.
    

 3. Forutsigbarhet:

  • Gir trygghet og er essensielt for å skape en læringsmodus hos barnet/ungdommen.
    

 4. Fordeler med struktur, oversikt og forutsigbarhet:

  • Økt forståelse av omverden:

   • Gir informasjon om tid, rom, og forventede handlinger.

  • Økt selvstendighet:

   • Muliggjør at barnet/ungdommen kan utføre aktiviteter selvstendig, uten kontinuerlig veiledning.

  • Økt fleksibilitet og toleranse:

   • Dagsplaner forbereder på endringer, øker forståelsen av situasjoner, og letter aksept av rutinebrudd og forandringer.

  • Økt medbestemmelse:

   • Gir oversikt og hjelper med hukommelse, letter tilgang til informasjon, påvirkning, og beslutningstaking.

  • Styrket evne til generalisering:

   • Letter overføring av rutiner og ferdigheter fra en arena til en annen.

Utforsk
Om å ha autisme i skolen, og hva barn med ASF trenger fra voksne.

1. Lær om ASD:

 • Utvikle god innsikt i diagnosen:

 • Delta på relevante kurs og opplæringer om autismespekterforstyrrelser.

 • Holde seg oppdatert på ny forskning og anbefalinger innen feltet.

2. Bli grundig kjent med hvert barn:

 • Observere barnet i ulike situasjoner for å forstå dets styrker og utfordringer.

 • Kommunisere jevnlig med foreldre, tidligere lærere eller terapeuter for å få innsikt.

3. Tilpass undervisningen etter hvert barns spesifikke behov:

 • Gi tilpassede oppgaver og ressurser basert på individuelle læringsstiler.

 • Implementer alternative læringsmetoder, for eksempel visuell støtte eller praktiske aktiviteter.
  Se undervisningsopplegg for tips.

4. Sikre at undervisningen er basert på teori, gjennomførbar og forsvarlig:

 • Bygg undervisningsmetoder på anerkjente pedagogiske teorier.

 • Tilpass undervisningsmetoder slik at de er gjennomførbare i den aktuelle klasseromssituasjonen.

5. Inkluder språktrening som en del av tiltakene for å forbedre sosiale ferdigheter:

6. Evaluer tiltakene regelmessig for å vurdere deres effektivitet:

 • Bruk standardiserte vurderinger for å måle framgang over tid.

 • Samle tilbakemeldinger fra foreldre, andre fagpersoner og, når mulig, fra elevene selv.

Kjennetegn

Kjennetegnene på autismespekterforstyrrelser (ASF) hos barn er som følger:

 1. Tegn før 18 måneder til to års alder:

  • Manglende respons når de blir ropt på, selv om de virker å høre lyder.

  • Mangel på øyekontakt, smil, eller bevissthet om andres tilstedeværelse.

  • Ser ofte ut til å være dypt engasjert i sin egen verden.
    

 2. Vedvarende tegn etter vekst:

  • Før en diagnose ser legen etter utviklingsproblemer på flere hovedområder, inkludert språk, kommunikasjon, sosialisering, og repeterende/rigid atferd.
    

 3. Språkvariasjoner hos barn med ASF:

  • Sen med å snakke sammenlignet med jevnaldrende.

  • Tap av ervervet språk eller plutselig opphør av tale.

  • Gjentagelse av ord og uttrykk hørt fra andre.

  • Utvikler et avansert språk tidlig, med et komplekst vokabular og voksenaktig måte å snakke på.
    

 4. Kommunikasjonsproblemer hos barn med ASF:

  • Mangel på peking på objekter de er interessert i, en tidlig form for kompleks kommunikasjon.

  • Vanskeligheter med å kommunisere gjennom lek på en typisk måte.

  • Begrenset bruk av ansiktsuttrykk og bevegelser, noe som gjør det vanskelig å tolke tanker og følelser.

  • Noen barn viser motvilje mot fysisk kontakt.

  • Problemer med å danne og vedlikeholde vennskap.
    

 5. Repetitiv og rigid oppførsel:

  • Preferanse for rutiner og engstelse ved endringer.

  • Sterk tilknytning til spesifikke interesser eller temaer.

  • Fascinasjon for deler av leker i stedet for hele leken.

  • Engstelse ved endringer i hjemmemiljøet.
    

 6. Andre mulige tegn på ASF:

  • Problemer med læring.

  • Overfølsomhet overfor høye lyder eller sterkt lys.

  • Vanskeligheter med skriving og andre aktiviteter som krever finmotorisk koordinering.

Utredning

Autismespekterforstyrrelser (ASF) diagnostiseres gjennom en grundig prosess i spesialisthelsetjenesten, ofte igangsatt av en henvisning fra fastlegen.

 

Prosessen inkluderer nøye observasjoner og omfattende kartlegging av individets utviklingshistorie.

ASF har ingen spesifikke blodprøver eller medisinske tester for entydig påvisning; derfor baserer diagnosen seg på grundig klinisk vurdering utført av erfarne leger eller psykologer med spesialisert kunnskap om ASF.

 

Deres ekspertise gjør dem i stand til å tolke subtile nyanser i atferd og sosial interaksjon, og gir en nøyaktig vurdering av individets tilstand.

Den omfattende utredningen går utover enkle tester. Spesialistene analyserer utviklingshistorikken, vurderer kommunikasjonsmønstre, sosiale ferdigheter og reaksjoner på stimuli.

 

Den helhetlige tilnærmingen er avgjørende for å fange opp de varierte manifestasjonene av ASF og gi en diagnose som tar hensyn til individuelle forskjeller.

Diagnoseprosessen gir et detaljert bilde av individets styrker, utfordringer og unike egenskaper, og danner grunnlaget for skreddersydde intervensjoner og støttetiltak

 

Denne tilnærmingen understreker viktigheten av å forstå at ASF uttrykker seg forskjellig hos hver person, og krever derfor en grundig og individuelt tilpasset tilnærming for en presis diagnose og målrettet støtte.

Som lærer, anbefales det god dialog med foresatte, hvor du legger fram dine bekymringer. Lærere kan ikke komme med egne slutninger og enhver form for diagnostisering skal kun gjennomføres av fagkyndige. 

diversitet i skolen

bottom of page