top of page

Autisme

Hva er autisme?

Autisme, også kjent som autismespekterforstyrrelser (ASF), er en tilstand preget av varierte symptomer og funksjonsnivåer.

 

Den manifesterer seg tidlig i barndommen eller senere i livet, med unike styrker og utfordringer for hver person.

 

Tidlige tegn inkluderer manglende respons på navn, begrenset øyekontakt, lekepreferanser og sensitivitet for endringer.

 

Elever med diagnosen kan oppleve utfordringer med å få venner, forstå sosiale koder og kommunikasjon.

Personer med autisme opplever vansker innen verbal og ikke-verbal kommunikasjon, med varierende språkutvikling.

Mange har også dobbeltdiagnoser som depresjon, angst, tvangslidelser, ADHD og utviklingshemming.

Sansningsutfordringer som hypersensitivitet eller hyposensitivitet, kan påvirke dagliglivet, men tilrettelegging av miljøet og f.eks. bruk av støydempende hodetelefoner kan bidra til mestring.

Symptomer og diagnose

 1. Tidlige kjennetegn:

  • Mangelfull bruk av gester

  • Avvikende blikkontakt

  • Forsinket utvikling av språk

  • Tilbakegang eller stagnasjon i språk eller sosiale ferdigheter uansett alder.
    

 2. Tidspunkt for diagnose:

  • Diagnose kan settes allerede ved to-tre årsalder.

  • Kjennetegnene kan være mindre tydelige hos yngre barn, med store individuelle forskjeller.

  • Vanskelig å konkludere med en sikker diagnose for de yngste på grunn av variasjon.
    

 3. Alder og symptomer:

  • Stor variasjon i alder for å stille en sikker diagnose

  • Jenter blir ofte diagnostisert tidligst i tenårene eller senere.

  • Jenter kan være flinkere til å kommunisere, noe som påvirker diagnosealder.
    

 4. Utseende og misforståelser:

  • ASD-personer skiller seg ikke utseendemessig.

  • Vanskelig for omgivelsene å forstå annerledes atferd.

  • Mennesker med autisme har ofte vansker med å sortere og prioritere ved flere samtidige inntrykk.
    

 5. Dagliglivets utfordringer:

  • Sårbarhet for stress, krav, mas, og kritikk.

  • Vansker med planlegging og organisering (eksekutive funksjonsvansker)
    

 6. Sosiale utfordringer:

  • Vansker med sosialt samspill og komplekse sosiale spilleregler

  • Kan oppfattes som uhøflige eller uoppdragne på grunn av misforståelser
    

 7. Individuelle vurderinger:

  • Utfordringer knyttet til å vurdere ASD-personers sterke og svake sider

  • Risiko for å stille for store eller urealistiske krav, eller for små krav

Les mer her

Store_norske_leksikon_logo.png
14137_edited.jpg

diversitet i skolen

bottom of page