top of page

Flere ressurser

Artikkelen handler om utfordringene knyttet til aggresjonsatferd blant elever i skolen, med fokus på både proaktiv og reaktiv aggresjon. Den påpeker behovet for å adressere disse utfordringene for å skape et trygt læringsmiljø, spesielt i lys av økende rapporter om vold og trusler mot ansatte. 

Et webinar hentet fra youtube, om forebygging av vold og trusler i skolen

Råd for kritiske situasjoner i skolen

Om aggresjon hos barn og elever. Årsaker, tiltak, m.m.

En samling av artikler om vold i skolen.

Artikkelforfatterne drøfter her om dagens praksis i arbeid med denne gruppen barn og unge i for stor grad bærer preg av en teoritung tilærming, og i for liten grad fremstår som et praktisk pedagogisk håndverk.

Artikkelen tar for seg årsaker bak aggresjon hos elever

diversitet i skolen

bottom of page