top of page

Til lærer

Strategier for å håndtere aggresjon inkluderer å unngå overdreven bevegelse, formidle ikke-aggressivt kroppsspråk, bruke taktiske pauser i kommunikasjon og anerkjenne effektiviteten av stillhet. Her er det samlet en rekke tiltak og strategier en kan benytte seg av i arbeidet med aggresive barn.

Kroppsspråk

Imøtekomming av et aggressivt barn krever en sensitiv tilnærming, spesielt når det gjelder kroppsspråk. Her er noen retningslinjer for hvordan man kan håndtere kroppsspråket når man arbeider med et aggressivt barn:
 

 1. Rolig og åpen holdning:

  • Unngå å virke truende. Ha en åpen og rolig holdning. Unngå å krysse armene, da dette kan virke avvisende.
    

 2. Øyekontakt, men ikke truende:

  • Oppretthold øyekontakt for å vise at du er til stede, men unngå å stirre intensivt, da dette kan oppfattes som truende.
    

 3. Moderat stemmebruk:

  • Snakk med en rolig og moderat stemme. Unngå å heve stemmen, da dette kan eskalere situasjonen.
    

 4. Fysisk avstand:

  • Vurder avstanden mellom deg og barnet. Ikke kom for nært, da dette kan føles truende. Gi barnet litt plass.
    

 5. Unngå truende gestikulasjon:

  • Unngå aggressive bevegelser som fekting med armene eller peking. Hold gestikulasjonen rolig og ikke-truende.
    

 6. Tydelige, men rolige bevegelser:

  • Når du beveger deg, gjør det på en rolig måte. Unngå plutselige bevegelser som kan virke skremmende.
    

 7. Observer kroppsspråket deres:

  • Vær oppmerksom på barnets kroppsspråk for å forstå hvordan de reagerer på din tilnærming. Hvis de ser ut til å føle seg truet, juster din tilnærming.
    

 8. Gi Alternativer til fysisk konfrontasjon:

  • Om nødvendig, gi barnet muligheter til å trekke seg tilbake eller velge alternative mestringsstrategier uten å føle seg ydmyket.
    

 9. Vis empati:

  • La ditt eget kroppsspråk uttrykke empati og forståelse. Vær åpen for å lytte og støtte.
    

 10. Tilby beroligende gester:

  • Bruk beroligende gester, for eksempel å vise åpen håndflate som et tegn på fred eller å stryke forsiktig på armen for å vise omsorg.
    

 11. Ta Hensyn til ditt eget kroppsspråk:

  • Vær bevisst på ditt eget kroppsspråk og hvordan det kan påvirke situasjonen. Forsøk å formidle trygghet og støtte.
    

 12. Sikkerhet først:

  • Vurder alltid sikkerheten. Hvis situasjonen blir farlig, søk profesjonell hjelp og involver andre ansatte eller autoriteter om nødvendig.
    

Viktigst av alt er å tilpasse tilnærmingen til barnets individuelle behov og være åpen for å endre strategier basert på situasjonen. Å vise tålmodighet, forståelse og empati kan bidra til å skape et miljø der barnet føler seg støttet og respektert.

Kommunikasjon

Å kommunisere med aggressive barn krever en forsiktig tilnærming for å unngå ytterligere eskalering. Her er noen eksempler på hvordan man kan prate med slike barn:
 

 1. Oppretthold ro og lav stemme:

  • Snakk rolig og tydelig. Lav stemme kan bidra til å redusere spenningen.
    

 2. Vis forståelse og empati:

  • Uttrykk empati for barnets følelser. Si for eksempel: "Jeg ser at du er sint og frustrert. La oss prøve å forstå hva som skjer."
    

 3. Gi valgmuligheter:

  • Gir barnet følelsen av kontroll ved å tilby valgmuligheter. For eksempel: "Vil du ha litt tid alene, eller vil du at jeg skal hjelpe deg?"
    

 4. Bruk enkle og klare setninger:

  • Unngå komplekse setninger. Bruk korte, klare uttrykk for å unngå forvirring.
    

 5. Tillat dem å uttrykke seg:

  • Gi barnet muligheten til å uttrykke hva som plager dem. Lytt aktivt og vis interesse.
    

 6. Foreslå alternative mestringsstrategier:

  • Hjelp barnet med å finne alternative måter å håndtere frustrasjon eller sinne på. Dette kan inkludere dype pusteteknikker eller å ta en kort pause.
    

 7. Vær tålmodig:

  • Gi barnet tid til å roe seg ned. Ikke press for mye, men vis tålmodighet og tilgjengelighet.

  • Bruk pauser mellom svar for å redusere konfrontasjon.

  • Stillhet kan være effektivt.
    

 8. Samarbeid med dem:

  • Forsøk å finne løsninger sammen. Spør hva de tror kan hjelpe, og involver dem i å finne en løsning.
    

 9. Sikre trygghet:

  • Bekreft at du er der for å hjelpe og at deres trygghet er viktig. Valider barnets følelser og unngå trusler eller skremmende språk.
    

Husk at hvert barn er unikt, og tilnærmingen kan variere avhengig av barnets alder, personlighet og situasjonen. Det er også viktig å konsultere med fagfolk som psykologer eller rådgivere for ytterligere veiledning og støtte.

Forebygging

Forebygging av Aggresjon og Vold:
 

 1. Strukturert Miljø:

  • Klasseromsmiljøet bør være strukturert med klare regler.
    

 2. Tiltak for forebygging:

  • Etabler rimelige forventninger.

  • Bruk nonverbale signaler.

  • Grip inn tidlig ved første tegn til voldelig atferd.

  • Sørge for konstant tilsyn.
    

 3. Redusere tilgang til ofre:

  • Gruppering av aggressive elever kan skape konflikter.

  • Under overgangstider kan en instruktør jobbe individuelt med en av studentene for å forhindre voldelige handlinger.
    

 4. Unngå konfrontasjon:

  • Lærere bør unngå å konfrontere aggressive elever når det er mulig.

  • Lærere kan nekte å delta i konfrontasjon og heller foreslå en samtale når eleven har roet seg ned.
    

 5. Minimere konkurranse:

  • Samarbeidslæringsstrategier kan brukes for å vise verdien av å jobbe sammen.

  • Konkurransespill kan modifiseres for å fremme samarbeid og redusere konkurranse.
    

 6. Tilby attraktive støtteforsterkere:

  • Aggressive individer kan respondere positivt på konkrete belønninger.

  • For eksempel kan fysisk aktivitet være en effektiv forsterkning.

  • Ha gjerne klar en etablert "meny" over aktiviteter eleven liker å gjøre.
    

 7. Grip inn tidlig:

  • Aggressiv atferd kan eskalere ved ineffektive samspill med lærere.

  • Tidlig intervensjon er viktig for å unngå eskalering.
    

 8. Sørge for konstant tilsyn:

  • Lærere bør aldri forlate aggressive elever alene og alltid opprettholde tilsyn.

diversitet i skolen

bottom of page