top of page

Vold i skolen

Fysisk aggresjon i skolen kan indikere underliggende problemer som sinne, frustrasjon, sosiale eller emosjonelle utfordringer, eller manglende konfliktløsningsferdigheter.

Den kan også være knyttet til mobbing og uønsket atferd. Skoler tar vanligvis fysisk aggresjon alvorlig og implementerer tiltak, inkludert opplæring i konfliktløsning og sosiale ferdigheter, samt disiplinære tiltak for å opprettholde en trygg skolekultur.

Foreldre, lærere og skolepersonell spiller en viktig rolle i å identifisere og håndtere fysisk aggresjon for å sikre et trygt læringsmiljø for alle parter. Her har jeg samlet informasjon om aggresjon og mulige tiltak en kan implementere som lærer. 

Aggresjon

Alvorlige atferdsvansker hos barn og ungdom inkluderer:
 

 1. Utfordrende temperament og vansker med å håndtere følelser:

  • Demonstrerer vansker med å regulere følelser og reagerer negativt på ulike situasjoner.
    

 2. Fiendtlighet mot andre:

  • Viser en generell holdning av fiendtlighet og konflikt mot jevnaldrende eller voksne.
    

 3. Motstand mot autoriteter og arbeidsoppgaver:

  • Uttrykker tydelig misnøye med og motstand mot regler og instruksjoner fra autoritetsfigurer.
    

 4. Hyppige regelbrudd:

  • Bryter gjentatte ganger etablerte regler og normer, både sosiale og organisatoriske.
    

 5. Bryter aksepterte sosiale normer:

  • Viser atferd som strider mot aksepterte samfunnsnormer og forventninger.
    

 6. Motstand mot voksnes autoritet:

  • Uttrykker aktiv motstand eller opposisjon mot voksne autoritetsfigurer.
    

 7. Aggresjon og voldelig atferd:

  • Uttrykker sinne gjennom verbale ytringer som nedlatende kommentarer, håning, trusler, eller ved å lyve.

  • Engasjerer seg i fysisk aggressiv atferd, inkludert ødeleggelse av eiendom eller tyveri.

  • Inkluderer fysisk vold, som slag og spark rettet mot andre.
    

 8. Lav grad av empati:

  • Viser begrenset medfølelse for andres smerte, både i forhold til mennesker og dyr.

Fysisk aggresjon i skolen refererer til atferd der en elev bruker fysisk kraft eller vold mot andre elever, lærere eller ansatte innenfor skolemiljøet. 
 

Eksempler på fysisk aggresjon i skolen inkluderer:
 

 1. Slag og spark:
  Direkte fysisk kontakt der en elev bruker knyttnevene, føttene eller andre kroppsdeler for å påføre skade på en annen person.

   

 2. Dytting eller skyving:
  Å presse eller bevege seg aggressivt mot en annen person for å true eller skape frykt.

   

 3. Biting eller Klyping:
  Bruk av tennene til å bite eller klype en annen person, som kan føre til smerte eller skade.

   

 4. Grov lek:
  Aktiviteter som er ment for lek, men som kan eskalere til aggressiv atferd og resultere i skader.

   

 5. Bruk av gjenstander:
  Å kaste eller bruke objekter som verktøy for å påføre skade, for eksempel å kaste bøker eller andre gjenstander mot en annen person.

To typer aggresjon

En forståelse av aggresjonsatferd, både proaktiv og reaktiv, er essensiell for å håndtere utfordrende situasjoner i klasserommet. Proaktiv aggresjon innebærer planlagte eller målrettede handlinger, mens reaktiv aggresjon oppstår som respons på frustrasjon eller truende situasjoner. Denne informasjonen gir dere innsikt i atferdsdynamikk som kan hjelpe med å håndtere og forebygge aggresjonsatferd på en konstruktiv måte.

Reaktiv aggresjon


 

 • Definisjon:
  Reaktiv aggresjon har sitt utspring i frustrasjons- og sinneteorien. Den er preget av å reagere impulsivt med negativ handling som respons på frustrasjon eller provokasjon.

   

 • Karakteristikker:

  • Intens emosjonell aktivering.

  • Handlinger utløses av målblokkering, fører til ulike former for frustrasjon og sinne.

  • Umiddelbar reaksjon og impulsivitet.
    

 • Risikofaktorer:

  • Kan ha utspring fra tidlige negative erfaringer som vold, mangel på varme relasjoner, og tilknytningsproblemer.

  • Synlig for omgivelsene, gir mulighet for umiddelbar intervensjon.

  • Sårbar for avvisning og mobbing, feiltolker signaler og har vansker med jevnaldersosialisering.

Proaktiv aggresjon

 • Definisjon:
  Proaktiv aggressivitet er preget av å reagere med utadrettet aggresjon for å oppnå sosiale gevinster. Det involverer instrumentell aggresjon, der handlingen tjener som et "instrument" for å oppnå positiv effekt som makt eller tilhørighet.

   

 • Karakteristikker:

  • Stabil tendens til å planlegge og utføre aggresjon for å oppnå ønskede resultater.

  • Relativt beregnende og planlagt atferd.
    

 • Forbindelse med mobbing og sosiale gevinster:

  • Viser sterk sammenheng med mobbeatferd, spesielt på høyere klassetrinn.

  • Gir opplevelse av makt og tilhørighet, ofte knyttet til manipulasjon og beregnende atferd.
    

 • Langsiktige Konsekvenser:

  • Kan predikere alvorlige utviklingsforløp som kriminelle handlinger og gjengproblematikk.

  • Noen former kan være tilpasningsdyktige, men aggressive handlinger forblir alltid negative.

Årsaker

Voldelige handlinger hos barn i skolen kan ha flere årsaker, og det er ofte et komplekst samspill av faktorer som bidrar til slik atferd. Noen mulige årsaker inkluderer:
 

 1. Familieforhold:
  Problemer i hjemmet, inkludert familievold, omsorgssvikt eller manglende struktur i oppvekstmiljøet, kan påvirke barnets atferd i skolen.

   

 2. Traumer:
  Barn som har vært utsatt for traumatiske hendelser, enten det er i hjemmet, samfunnet eller andre steder, kan utvise voldelig atferd som en mestringsmekanisme eller som et uttrykk for indre smerte.

   

 3. Mental helse:
  Underliggende psykiske helseproblemer, som ADHD, depresjon, angst eller andre lidelser, kan påvirke barnets evne til å regulere følelser og håndtere stress, noe som kan føre til voldelig atferd.

   

 4. Sosiale utfordringer:
  Manglende sosiale ferdigheter, vanskeligheter med jevnaldrende relasjoner eller opplevelser av sosial isolasjon kan føre til frustrasjon og aggresjon hos barn.

   

 5. Skolemiljø:
  Ustabile eller utrygge skolemiljøer, mobbing eller dårlig håndheving av disiplin kan bidra til utviklingen av voldelig atferd blant elever.

   

 6. Genetikk:
  Noen genetiske faktorer kan spille en rolle i disposisjonen for aggressiv atferd, selv om det vanligvis er et komplekst samspill mellom gener og miljø.

   

 7. Autismespekteret og endringsutfordringer:

  • Barn på autismespekteret kan oppleve angst og agitasjon når de møter frustrasjon eller uventede endringer.

  • Dette kan gjøre dem tilbøyelige til aggressive utbrudd.

  • Les om autisme her
    

For å forstå og håndtere voldelig atferd hos barn i skolen er det viktig å ta hensyn til de individuelle omstendighetene og implementere en helhetlig tilnærming som adresserer både individuelle og miljømessige faktorer. Tidlig identifikasjon, støtte fra skolen, involvering av foreldre og tilgang til mentale helse ressurser er viktige elementer i å forebygge og adressere voldelige handlinger hos barn.

diversitet i skolen

bottom of page