top of page

Til lærer

Å tilrettelegge undervisningen for elever med ADHD er avgjørende for å skape et inkluderende læringsmiljø.

 

For lærere gir tilretteleggingen ikke bare muligheten til å støtte enkeltelever i deres faglige utvikling, men det bidrar også til å fremme trivsel og mestring.

 

Her vil vi utforske en rekke praktiske tiltak og strategier for lærere som ønsker å optimalisere skolehverdagen, og legge til rette for en vellykket læringsopplevelse for elever med ADHD.

Tilrettelegging

Nasjonal faglig retningslinje

Mange med ADHD kan dra nytte av tilpasninger i arbeidslivet som tar hensyn til deres funksjonsvansker.
 

 1. Rettigheter i utdanning:

  • Elever med ADHD har rett til spesialundervisning og en individuell opplæringsplan ved behov.

  • Tiltak varierer og tilpasses elevens spesifikke utfordringer, ikke nødvendigvis knyttet direkte til ADHD-diagnosen.
    

 2. Overgang til arbeidslivet:

  • Arbeidslivet kan være utfordrende, men mange med ADHD kan lykkes.

  • Konsentrasjonsvansker, impulsivitet og kommunikasjonsvansker kan påvirke yrkeslivet.

  • Startvansker og motivasjonsproblemer kan gjøre oppgaver vanskelige å gjennomføre.
    

 3. Bistand og tilrettelegging i arbeidslivet:

  • Individuell tilrettelegging er viktig for å støtte arbeidstakere med ADHD.

  • NAV's Arbeidsrådgivning og Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse kan gi veiledning.
    

 4. Digital støtte:

  • Bruk av PC og mobiltelefon gir struktur og støtte i utdanning og arbeid.

  • Tilgang til nødvendig digitalt utstyr reguleres av opplæringsloven.
    

 5. Hjelpemidler og tilrettelegging:

  • Hjelpemiddelsentraler kan bistå med rådgivning, utprøving av utstyr og opplæring.

  • PC og mobiltelefon kan være aktuelle hjelpemidler, og regler for tilrettelegging er beskrevet i folketrygdloven.

Eksempler på universelle tiltak som kan implementeres i klasserommet, som vektlegger betydningen av gode relasjoner mellom barnet/eleven og skolens ansatte.

Universelle tiltak i skolen for barn med ADHD:

 1. Hyppige pauser:

  • Gi barnet regelmessige korte pauser i løpet av skoledagen for å redusere overbelastning.
    

 2. Strukturert skoledag:

  • Tilpass skoledagen for å gi barnet høy grad av struktur og forutsigbarhet, for eksempel gjennom klare rutiner og timeplaner.
    

 3. Sikre overganger:

  • Legg til rette for smidige overganger mellom aktiviteter, klasser eller situasjoner for å unngå stress.
    

 4. Tilrettelegging for tolking av sanseinntrykk:

  • Implementer tiltak som hjelper barnet med å tolke sanseinntrykk på en annen måte, for eksempel ved å tilby alternative stimuli eller sensoriske pauser. 
    

 5. Variabel sittestilling:

  • Tillat barnet å variere sin sittestilling for å imøtekomme behovet for bevegelse, for eksempel ved å bruke sitteputer eller stående bord.
    

 6. Fikleaktiviteter:

  • Introduser fikleaktiviteter som stressball, slim eller kinetisk sand for å hjelpe barnet med å kanalisere energi og redusere stress. Av og til kan en løpetur rundt skolen være til stor hjelp. Barn med ADHD har ofte en stor mengde energi i kroppen som krever utløp.
    

 7. Medbestemmelse i klasserommet:

  • Gi barnet muligheten til å velge sin egen sitteplass i klasserommet for å øke følelsen av kontroll. 
    

 8. Mulighet til tilbaketrekning:

  • Skap muligheter for barnet til å trekke seg tilbake på et eget rom når det er nødvendig.
    

 9. Skjerming i klasserommet:

  • Legg til rette for muligheten til å skjerme seg i klasserommet ved behov for ro og konsentrasjon.
    

 10. Redusert visuell støy:

  • Ved behov, minimer visuell støy på veggene i klasserommet for å skape et mer rolig læringsmiljø. Dette varierer fra barn til barn, så en god relasjon er viktig for å kjenne barnets behov.
    

 11. Ulike vurderingsformer:

  • Tilby vurderingsformer som bygger på barnets styrker og gir mulighet for individuell tilnærming. Alle barn er ulike, og kriteriene for mestring bør baseres på individet, ikke det kollektive. 
    

 12. Regelmessige samtaler med trygg voksen:

  • Sikre at barnet har faste samtaler med en støttende voksen på skolen for å adressere eventuelle bekymringer. Valider og hjelp med å sette ord på barnets følelser. 
    

 13. Åpenhet og informasjon til medelever:

  • Ved samtykke fra både barn og foresatte, presenter informasjon om barnets utfordringer til medelever for å skape forståelse og aksept. 
    

 14. Inkluderende læringsmiljø:

  • Arbeid systematisk med å skape et trygt og inkluderende læringsmiljø som gir rom for individuell suksess.
    

 15. Systematisk dialog med eleven:

  • Oppretthold tett relasjon og dialog med barnet for å tilpasse pedagogiske tiltak i tråd med individuelle behov.

Dette er eksempler på universelle tiltak som kan bidra til å skape et tilrettelagt læringsmiljø for barn med ADHD, og det er viktig å tilpasse disse tiltakene basert på den enkelte elevs unike behov og fremskritt.

Statped understreker viktigheten av åpenhet, raushet og informasjon til medelever for å skape forståelse og aksept.

 

Å inkludere barnet i beslutningsprosesser og tilpasse undervisningen basert på individuelle behov er sentrale elementer.

En fagartikkel

Barn med ADHD trenger å føle seg likt og respektert av voksne.

 

En fagartikkel i tidsskriftet Spesialpedagogikk, hentet fra utdanningsforkning.no, gir en grundig oversikt over hvordan lærere kan støtte barn med ADHD.

Her er en oppsummering av de viktigste punktene i fagartikkelen:

 1. Multimodal tilnærming:

  • Anbefalingen er å tilpasse støtten basert på en multimodal tilnærming, som ser på alle arenaer der barnet fungerer.
    

 2. Generelle råd:

  • Barn med ADHD trenger å føle seg likt og respektert av voksne. Vis alltid tålmodighet og ro i møte med barnet. 

  • Overordnede mål inkluderer tålmodighet, utholdenhet, og fokus på positive aspekter.
    

 3. Konsekvenser og atferdsterapi:

  • ADHD-barn har et kort tidsperspektiv og trenger umiddelbare gevinster for å lære. 

  • Atferdsterapeutiske intervensjoner, belønninger, og mild negative konsekvenser anbefales.
    

 4. Struktur og rutiner:

  • ADHD-barn drar nytte av stabilitet og forutsigbarhet.

  • Klare regler, god struktur, og tydelige rutiner bidrar til trygghet.
    

 5. Organisering av arbeidsøkter:

  • Tidlig plassering av krevende fag, korte arbeidsperioder, og belønningssystemer anbefales.

  • Oppgaver bør deles opp, og barnet bør roses for innsatsen.
    

 6. Håndtering av faglige utfordringer:

  • Tilpasninger som hjelpemidler og støtteundervisning anbefales for matematikk og lesing.

  • Bruk av alternative metoder som PC og lydopptak for skriving.
    

 7. Lekser og prøver:

  • Redusert mengde lekser og ekstra tid på prøver anbefales.
    

 8. Vennlighet, konsekvens, og kreativitet:​

  • Konsekvent bruk av positiv forsterkning og oppmuntring av positiv atferd anbefales.
    

 9. Håndtering av impulsiv atferd:

  • Ignorering av mindre atferdsproblemer, bruk av time-out, og oppmerksomhet på positive atferd er anbefalt.

  • Samarbeid med en voksen som kjenner barnet godt for jevnlige samtaler og støtte.
    

 10. Sosial ferdighetstrening:​

  • Sosial ferdighetstrening og støtte fra lærere er viktig for barn med ADHD.

​​

Hvordan skape gode relasjoner

Å bygge en god relasjon med en elev som har ADHD krever en tilpasset tilnærming og forståelse.

Her er noen tips:

 1. Relasjon

  • Bygg en stabil forbindelse basert på tillit og gjensidig forståelse.

  • Ta deg tid til å bli kjent med eleven som en unik person.

  • Vær tålmodig og la eleven vite at du bryr deg!
    

 2. Kommunikasjon

  • Uttrykk interesse for eleven og lytt aktivt til deres behov.

  • Lever hyppige, klare, og positive tilbakemeldinger, og unngå kritikk som forsterker uønsket atferd.
    

 3. Forstå ADHD

  • Ha kunnskap om hvordan ADHD påvirker eleven.

  • Vis forståelse for utfordringer som impulsivitet, konsentrasjonsvansker, og hyperaktivitet.
    

 4. Tilpasset undervisning

  • Vær tydelig og konkret i instruksjonene.

  • Tilpass oppgaver og krav til elevens mestringsnivå, evner og dagsform.
    

 5. Motivasjon og selvtillit

  • Prioriter positiv forsterkning, med minst 5 positive tilbakemeldinger for hver negativ.

  • Fremhev elevens styrker, interesser og positive bidrag.
    

 6. Struktur og forutsigbarhet

  • Implementer forutsigbare rutiner og strukturer i undervisningen.

  • Organiser aktiviteter for å forebygge uro og gi pauser før behovet oppstår.
    

 7. Samarbeid

  • Oppretthold regelmessig kommunikasjon med foresatte.

  • Engasjer flere lærere og foresatte i et konstruktivt samarbeidsklima.
    

 8. Skap et positivt miljø

  • Fokuser på et støttende og inkluderende klassemiljø.

  • Bruk humor og oppmuntre samarbeid og støtte blant elevene.

Lurer du på om en elev har ADHD?

Kjennetegn

Her er noen tegn og signaler som læreren kan være oppmerksom på:

 1. Oppmerksomhetsproblemer:

  • Manglende evne til å holde fokus på oppgaver eller aktiviteter over tid.

  • Ofte virker uoppmerksom, ser ut til å dagdrømme.
    

 2. Hyperaktivitet:

  • Uro og overdreven bevegelse, spesielt i situasjoner der det forventes ro.

  • Kan ha vansker med å sitte stille i klassen eller delta i rolig aktivitet.
    

 3. Impulsivitet:

  • Handler uten å tenke på konsekvensene.

  • Har vansker med å vente på tur.
    

 4. Organisatoriske problemer:

  • Sliter med å organisere oppgaver og materialer.

  • Glemmer ofte å fullføre oppgaver eller levere lekser.
    

 5. Sosiale utfordringer:

  • Kan ha vansker med å opprettholde vennskap eller delta i gruppeaktiviteter.

  • Kan oppleve konflikter på grunn av impulsiv atferd.
    

 6. Variabilitet i prestasjoner:

  • Variasjon i skoleprestasjoner uten klare forklaringer.

Utredning

Hvis en du tror at en elev har ADHD, kan de følge disse trinnene:
 

 1. Observasjon

  • Observer barnets atferd og ta notater om utfordringer og endringer over tid.
    

 2. Samarbeid

  • Diskutere observasjonene med andre lærere og skolens støtteteam.
    

 3. Dialog med foreldre

  • Møt med foreldre for å dele bekymringene dine og for å få mer informasjon.
    

 4. Henvisning til PPT eller skolens ressursteam:

  • Henvise til Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) eller skolens ressursteam for videre støtte. Det er ofte enklere om foreldre får en henvisning fra sin fastlege.
    

 5. Tilrettelegging

  • Implementer gjerne midlertidige støttetiltak i klasserommet mens utredningen pågår.
    

 6. Oppfølging

  • Samarbeid med spesialpedagogiske ressurser for en grundig utredning.
    

 7. Fortsett samarbeidet:

  • Jobbe sammen med alle parter for å utvikle en individuell støtteplan basert på barnets behov.

Minoritetsspråklige med ADHD

ADHD hos minoritetselever i Norge representerer en sammensatt utfordring. Minoritetselever kan støte på ekstra hindringer, som språkbarrierer og kulturelle forskjeller, som kan komplisere identifisering og behandling av ADHD. Disse utfordringene kan bli forsterket av eventuelle fordommer eller manglende kunnskap om ADHD innenfor deres kulturelle eller etniske fellesskap. Skolesystemet i Norge, som arbeider for å være inkluderende og tilpasset alle elevers behov, står overfor utfordringen med å gi adekvat støtte til minoritetselever med ADHD. Dette inkluderer kulturelt sensitiv tilnærming, språkstøtte og tilpasning av pedagogiske metoder. Effektiv kommunikasjon med elever og deres familier er nøkkelen til å bygge broer mellom kulturelle forskjeller og sikre at alle elever får den støtten de trenger.

Pedagogiske utfordringer og strategier

Det påpekes at minoritetsspråklige elever utgjør en svært heterogen gruppe med forskjeller i språklig, sosiokulturell, og sosioøkonomisk bakgrunn.

 

Her er noen eksempler og utdypninger fra kapittelet i lærerguiden om ADHD og minoritetsspråklige:

 1. Tospråklig utvikling:

  • Minoritetsspråklige elever må håndtere to eller flere språk, og graden av tospråklighet varierer avhengig av oppvekstvilkår. Dette kan påvirke elevens selvoppfatning, livskvalitet, relasjoner til familiemedlemmer, og læringsutbytte i skolen.
    

 2. Kulturelle kontekster:

  • Minoritetsspråklige elever forholder seg til ulike kulturelle kontekster, inkludert familie, venner, skole, og fritid. Forskjellen fra majoritetselevene ligger i at disse kontekstene ofte involverer ulike språk, sosioøkonomiske forhold, og kulturer. Dette skaper variasjoner i livshistorier, perspektiver, kompetanser, og kan påvirke elevens læring og samhandling i skolen.
    

 3. Diagnose av ADHD:

  • ADHD-diagnosen kan være underrepresentert blant minoritetsspråklige elever som blir utredet for spesialpedagogiske behov. Noen ganger blir de diagnostisert med uspesifikke eller generelle lærevansker. Dette kan skyldes kompleksiteten i elevens vanskebilde, og det påpekes at enkelte kan bli vurdert å ha atferds- eller relasjonsvansker i stedet.
    

 4. Fokus på elevens livssituasjon:

  • Lærere bør rette oppmerksomheten mot elevens livssituasjon før de henviser eleven til PP-tjenesten for ADHD-utredning. Dette inkluderer å vurdere om uoppmerksomhet, hyperaktivitet, eller impulsivitet kan være forårsaket av faktorer som ustabile boforhold, hyppig flytting, familiære konflikter, eller andre livsutfordringer.
    

 5. Fokus på elevens læring:

  • Minoritetsspråklige elever med ADHD kan ha spesifikke utfordringer i å utvikle ord- og begrepsforråd på norsk, leseforståelse, verbal innlæring, og skriveferdigheter. Dette krever tilpassede pedagogiske tilnærminger for å styrke disse ferdighetene.
    

 6. Selvregulering:

  • ADHD er knyttet til svikt i selvregulering, og dette påvirker områder som hemning av impulsive handlinger, overgangssituasjoner, emosjonell kontroll, arbeidshukommelse, og planlegging. Lærere oppfordres til å være oppmerksomme på disse områdene og implementere tiltak for å hjelpe elevene med å utvikle strategier for selvregulering.
    

 7. Samarbeid med foreldre:

  • For å etablere et vellykket samarbeid, bør lærere ha åpen og ærlig dialog med foreldre. Dette kan innebære å diskutere elevens atferd, læringssituasjon, og iverksatte eller planlagte tiltak. Å involvere foreldrene gir mulighet for å dele informasjon om familiens livssituasjon og refleksjoner rundt elevens atferd og læring.
    

 8. Tiltak for minoritetsspråklige elever med ADHD:

  • Teksten presenterer pedagogiske modeller som den multimetodiske modellen, NEIS-modellen, og veiledet lesing. Disse modellene fokuserer på å gjøre opplæringen forståelig, variert, og tilgjengelig for alle elever, med spesiell oppmerksomhet på språkutvikling, lesing, og ordforråd for minoritetsspråklige elever med ADHD.

Støtte til minoritetsspråklige barn med ADHD

 1. Flerkulturell kompetanse:
  Pedagogiske tiltak for minoritetsspråklige barn med ADHD i barnehagen er knyttet til personalets flerkulturelle kompetanse. Dette inkluderer refleksjon over egen kultur, bevissthet om egne tanker og evnen til å forstå minoritetsbarnets og familiens perspektiv.

   

 2. Kultursensitiv tilnærming:
  Personalets kultursensitive tilnærming gir minoritetsspråklige barn, spesielt de med ADHD, muligheten til å utvikle et positivt syn på seg selv, sin familie og sitt eget språk. Det hjelper barnet med å utvikle sosiale kompetanser i ulike kulturelle settinger.

   

 3. Personalets oppgaver:
  Personalet skal være gode pedagoger, tydelige og trygge voksenpersoner, og skape arenaer for mestring.

   

 4. Pedagogiske tiltak
   

 5. Skape trygghet og tillit
   

 6. God dialog med foresatte ved bruk av tolk
   

 7. Mulighet for barnet å etablere tilknytning til få personer i starten
   

 8. Hjelpe barnet med å utvikle lekferdigheter

ADHD og skolevegring

Elever med ADHD, som kjennetegnes av utfordringer som impulsivitet og konsentrasjonsvansker, kan ofte finne skolen utfordrende. Dette kan lede til skolevegring, hvor de viser motvilje mot å delta i skoleaktiviteter.
Skolevegring kan skyldes angst, stress, eller lav selvfølelse relatert til deres akademiske og sosiale opplevelser. Uten tilpasset støtte og forståelse, kan disse problemene forsterkes. Det er viktig at skoler og lærere tilrettelegger undervisningen og skaper et støttende miljø for å hjelpe elever med ADHD, og dermed redusere skolevegring. 

Studier indikerer at 50-80% av barn og unge med ADHD opplever avvisning fra jevnaldrende, sammenlignet med kun 10-15% av deres klassekamerater.

 

Barn med ADHD har økt forekomst av angst, og opptil 17% av foreldrene til barn med skolevegring rapporterer at deres barn har en ADHD-diagnose.

Årsaker inkluderer

 • Somatiske helseproblemer

 • Fagvansker

 • Sosiale utfordringer

 • Sosial aksept

 • Vennskap

 • Generell aksept

Sosial kompetanse, som involverer både ferdigheter og sosial-kognitive evner, kan være mangelfull hos enkelte barn med ADHD, med manglende forståelse for emosjonelle uttrykk.

 

Skolevegring hos disse barna knyttes til dårlig lærer-elev-relasjon, mobbing, og mangel på sosial støtte.

 

Forskningsmålet fra teksten var å undersøke sammenhengen mellom sosial kompetanse og skolevegring, samt grunner til skolevegring hos barn med ADHD.

 

Resultatene indikerer at barn som viser sosialt initiativ, har lavere skolevegring. 

Hvordan forebygge skolevegring?

For å forebygge skolevegring kan lærere implementere flere tiltak. Her er noen forslag:
 

 1. Bygg gode relasjoner:

  • Skap et positivt læringsmiljø ved å bygge gode relasjoner med elevene. En støttende og inkluderende atmosfære kan bidra til at elever føler seg trygge på skolen.
    

 2. Identifiser tidlige tegn:

  • Vær oppmerksom på tidlige tegn på skolevegring, for eksempel endringer i atferd eller hyppig fravær. Tidlig identifikasjon gir muligheten til å intervenere raskt.
    

 3. Åpne kommunikasjonskanaler:

  • Skap åpne kommunikasjonskanaler med både elever og foreldre. Dette kan bidra til å avdekke eventuelle bekymringer eller utfordringer som elevene kan oppleve.
    

 4. Individuell oppfølging:

  • Gi individuell oppfølging til elever som viser tegn på skolevegring. Dette kan inkludere samtaler for å forstå deres opplevelser og følelser knyttet til skolen.
    

 5. Kartlegging av risikofaktorer:

  • Delta i kartleggingen av risikofaktorer. Samarbeid med andre fagpersoner, som helsesykepleiere eller sosial- og spesialpedagoger, for å få en helhetlig forståelse av elevenes situasjon.
    

 6. Fremme positiv motivasjon:

  • Arbeid for å øke elevens motivasjon for skolearbeidet. Dette kan inkludere å engasjere dem i læringsprosessen, gi dem ansvar, og hjelpe dem med å finne mening og interesse i skoleaktiviteter.
    

 7. Fremme tilhørighet:

  • Legg til rette for at elever føler tilhørighet til skolen, lærerne, og medelever. Dette kan bidra til å skape et positivt skolemiljø.
    

 8. Tett samarbeid med foreldre:

  • Oppretthold et tett samarbeid med foreldre. Informer dem om skolearbeidet og eventuelle bekymringer tidlig, og sørg for at de er involvert i tiltakene som settes i verk.
    

 9. Skape forutsigbarhet:

  • Arbeid for å skape forutsigbarhet i skolehverdagen. Dette kan bidra til å redusere stress og usikkerhet for elevene.
    

 10. Inkluderende læringsmiljø:

  • Fokuser på å skape et inkluderende læringsmiljø der alle elever føler seg respektert og verdsatt.
    

Implementeringen av disse tiltakene krever et helhetlig og samarbeidsorientert tilnærming fra lærere, skoleledelse, og andre fagpersoner for å støtte elever som står overfor utfordringer knyttet til skolevegring.

Medisinering

Selv om medisinering kan ha en vesentlig innvirkning på noen elevers skolehverdag, gjelder ikke dette alle. Noen elever kan erfare betydelige fordeler av riktig dosering og medisinbruk, og det er essensielt å erkjenne de individuelle variasjonene i behov. 

 

For å bidra til elevenes trivsel og suksess, kan man foreta noen generelle observasjoner som kan indikere at en elevs ADHD-medisinering muligens bør gjennomgå en justering. Det er av stor betydning å understreke at det kun er foresatte og medisinske fagpersoner som har kapasitet til å foreta slike vurderinger. Vårt mål er å øke bevisstheten, og ikke erstatte nødvendig profesjonell rådgivning. Likevel spiller lærernes observasjoner en betydelig rolle i denne prosessen.

Her er noen indikasjoner som kan tyde på at doseringen enten er for lav eller for høy.

Å kjenne igjen tegn på for lav dose ADHD-medikasjon hos et barn i skolesammenheng krever også oppmerksomhet på forskjellige aspekter av barnets atferd og velvære. Her er noen mulige tegn som lærere og foreldre kan se etter:
 

 1. Manglende forbedring i fokus:
  Hvis barnet fortsatt sliter med å opprettholde oppmerksomhet og konsentrasjon, til tross for medisinering, kan det tyde på at dosen er for lav.

   

 2. Vedvarende hyperaktivitet:
  For noen barn kan en lav dose føre til at hyperaktiviteten og impulsiviteten forblir høyere enn ønskelig.

   

 3. Fortsetter å slite med organisering: Dersom barnet har problemer med å organisere oppgaver eller fullføre skolearbeid, kan det være et tegn på at dosen ikke er tilstrekkelig.
   

 4. Hyppige utbrudd av impulsivitet:
  Hvis barnet viser hyppige utbrudd av impulsiv atferd, som å avbryte læreren eller handle uten å tenke, kan det indikere at dosen ikke dekker behovet.

   

 5. Sosiale vansker:
  Fortsatt utfordringer med jevnaldrende eller problemer i sosiale situasjoner kan signalisere at dosen bør justeres.

   

 6. Vedvarende vansker med skolearbeid:
  Hvis barnet ikke opplever forbedring i skoleprestasjonene, kan det være et tegn på at medisindosen ikke er optimal.

   

 7. Manglende respons på intervensjoner: Dersom tidligere implementerte intervensjoner ikke ser ut til å ha den ønskede effekten, kan det indikere at dosen er for lav.
   

 8. Vedvarende impulsiv atferd:
  Hvis barnet fortsetter å handle uten å tenke, selv etter å ha fått medisiner, kan det være et tegn på en utilstrekkelig dose.

   

 9. Vansker med å regulere emosjoner: Problemer med å regulere følelser og hyppige humørsvingninger kan tyde på at medisindosen ikke er tilstrekkelig.
   

 10. Mangel på bedring i generell trivsel: Hvis barnet ikke viser generell bedring i velvære og trivsel, kan det være nødvendig å vurdere om dosen er passende.
   

Som med tegn på for høy dose, er det viktig å merke seg at disse tegnene ikke nødvendigvis betyr at barnet definitivt får for lav dose medisin. Mange faktorer kan påvirke barnets atferd, og en grundig vurdering av barnets helhetlige tilstand er nødvendig. Hvis lærere eller foreldre mistenker at dosen er for lav, bør de diskutere dette med barnets lege for en nøye vurdering og eventuell justering av medisineringen. Legen vil kunne gi veiledning basert på barnets spesifikke behov og respons på behandlingen.

Tegn på at et barn med ADHD kan motta for høy dose ADHD-medisin i skolesammenheng kan variere, og det er viktig å være oppmerksom på individuelle reaksjoner. Her er noen mulige tegn som lærere og foreldre kan se etter:
 

 1. Overdreven hyperaktivitet:
  Hvis barnet virker mer hyperaktivt enn vanlig, med økt rastløshet og impulsivitet, kan det indikere at dosen er for høy.

   

 2. Manglende evne til å fokusere: Overmedisinering kan føre til problemer med å opprettholde oppmerksomhet og fokus, og barnet kan virke mer distraherbart.
   

 3. Søvnproblemer:
  En overdreven dose kan påvirke barnets søvnvaner, føre til søvnløshet eller forstyrre normal søvnkvalitet.

   

 4. Redusert appetitt:
  Hvis barnet opplever tap av appetitt eller vekttap, kan det være et tegn på at dosen er for høy.

   

 5. Emosjonelle endringer:
  Overdosering kan påvirke barnets emosjonelle velvære, og det kan føre til humørsvingninger, irritabilitet eller depressive symptomer.

   

 6. Fysiske bivirkninger:
  Økt dose kan resultere i fysiske bivirkninger som skjelving, hjertebank eller andre uønskede reaksjoner.

   

 7. Opplevelse av uro eller angst:
  Noen barn kan oppleve økt uro eller angst som en respons på for høy dose medisiner.

   

 8. Sosiale endringer:
  Endringer i sosial atferd, som isolasjon eller problemer med jevnaldrende, kan indikere at medisindosen bør justeres.

   

 9. Tretthet eller slapphet:
  Overdosering kan føre til tretthet eller slapphet hos noen barn, som kan påvirke deres deltakelse i skoleaktiviteter.

   

Det er viktig å merke seg at disse tegnene ikke nødvendigvis betyr at barnet definitivt får for høy dose medisin. Mange av disse symptomene kan også være resultatet av andre faktorer. Hvis lærere eller foreldre mistenker at dosen er for høy, bør de umiddelbart konsultere barnets lege for en vurdering og eventuell justering av medisineringen. Legen vil kunne gi veiledning basert på barnets spesifikke behov og respons på behandlingen.

Nyttige ressurser

Hva er ADHD? Hvordan kan det være å ha det, og hvilke tilpasninger trenger man for eksempel på skolen? Det gir Kristian Køhn deg svarene på i denne filmen fra Regionsenter for barn og unges psykiske helse Helseregion Øst og Sør.

Utdanningsdirektoratet har ansvaret for utviklingen av barnehage, grunnskole og videregående opplæring.

5 kommunikasjonsstrategier spesielt utformet for studenter med ADHD.

Psykologisk.no er en norsk dagsavis som har som målsetning å fremme psykologisk kunnskap i samfunnsdebatten

Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning er en ideell stiftelse, etablert i 1989. Stiftelsen har som målsetting å bidra til økt kunnskap og åpenhet om psykisk helse.

12 Lærerstrategier for å inspirere til lytting, læring og selvkontroll

Video fra RBUP

Artikkel: Barn og unge med ADHD – medisinering og tiltak 

diversitet i skolen

bottom of page